Kva skal vera visjonen til Voss herad?

Når me no byggjer ein ny kommune for framtida er det lurt å tenkja grundig gjennom kva Voss herad skal vera. Ein visjon er eit draumebilete som førespeglar kva me vil bli i framtida. Visjonen skal vera Voss herad sitt ynskte særtrekk i eit langsiktig perspektiv – gjerne sett frå utsida.

Visjon

Kvifor treng me ein visjon?

 • Alle organisasjonar bør ha eit velfundert syn på moglegheiter og utfordringar i framtida
 • Visjonen summerer opp hundrevis av detaljavgjersler om framtida
 • Visjonen skal motivera til å handla i riktig retning, sjølv om det personleg kan vera vanskeleg
 • Visjonen skal koordinera handlingane til alle dei tilsette på ein effektiv måte

Fem kjenneteikn ved gode visjonar

Jan Ketil Arnulf seier at ein visjon er eit mentalt bilete av framtida som på sitt beste gjer det meiningsfullt for medarbeidarar å gjere sitt beste på jobben.

 1. Visjonen skal vere ambisiøs, men samtidig uttrykkje tiltru til at medarbeidarane kan gjere visjonen til realitet.
 2. Ein god visjon bør verke inviterande. Dess fleire som blir invitert, desto betre
 3. Ein god visjon utfordrar det gjeldande
 4. Ein god visjon uttrykkjer eit høgt prestasjonsnivå kombinert med ideologiske og verdimessige overtonar
 5. Dess enklare ein visjon er, dess betre. Enkle visjonar kan også kommuniserast via logo, og reklamemateriell mens lengre visjonar krev framføring av bodskapen.

Framlegg til visjon for Voss herad

Fellesnemnda for Voss herad og representantar frå administrasjonane i Voss og Granvin hadde i mars eit arbeidsmøte der mellom anna forslag til visjon vart diskutert. I gruppearbeid vart det lagt vekt på at ein god visjon for Voss bør ta utgangspunkt i spennet som finst mellom det tradisjonsrike og det ekstreme. Vidare vil det vera bra om visjonen kan vera samlande i ein ny samanslått kommune. Morosame forslag som «Alle vegar fører til Voss» og «Du klarar deg ikkje utan (V)oss» vart forkasta og til slutt vart det gjennomført ei avstemming mellom desse forslaga (med tal stemmer bak):

 • Voss – med røter og vengjer – 92
 • Voss – saman for sterke opplevingar – 92
 • Voss – saman i tryggleik i galskap – 71
 • Bygda vår- heftig, traust og inkluderande – 56
 • Voss – staut og frisk – 59
 • Voss – me torer å satsa – 58
 • Voss – bygdabyen med rot i tradisjonar – 37
 • Voss- grøn i alle nyansar – 36

Kva meiner du skal vera Voss herad sin visjon?

One thought on “Kva skal vera visjonen til Voss herad?

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s